Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

g6vZRYGmgukGcDV348RdinCrKWY

Gair Bywyd -  Rhagfyr 2021

Rwyt ti wedi dy fendithio'n fawr, am dy fod wedi credu y bydd yr Arglwydd yn gwneud beth mae wedi'i ddweud wrthot ti.

(Luc 1:45)

 

Y mis hwn hefyd, mae Gair Bywyd yn cyfeirio at wynfyd. Dyma gyfarchiad llawen ac ysbrydoledig un fenyw i fenyw arall. Mae Elisabeth yn siarad gyda Mair sydd wedi dod i’w helpu. Mae’r ddwy yn disgwyl babi, a gyda’r ddwy’n gredinwyr maen nhw wedi croesawu Gair Duw a phrofi ei bŵer cynhyrchiol yn eu bywydau gostyngedig.

Mair yw’r gyntaf i’w bendithio yn efengyl Luc: hi yw’r unigolyn cyntaf i brofi llawnder llawenydd agosrwydd â Duw. Gyda’r gwynfyd hwn, am y tro cyntaf mae’r efengylwr yn myfyrio ar y berthynas rhwng cyhoeddi Gair Duw a’r ffydd sydd yn ei groesawu, mewn geiriau eraill, rhwng menter Duw ac ymateb rhydd yr unigolyn.

 

Rwyt ti wedi dy fendithio'n fawr, am dy fod wedi credu y bydd yr Arglwydd yn gwneud beth mae wedi'i ddweud wrthot ti. 

 

Mae Mair yn credu’n wirioneddol yn yr addewid a wnaed “i'n cyndeidiau ni - dangos trugaredd at Abraham a'i ddisgynyddion am byth."i Mae hi mor wag ohoni ei hun, mor ostyngedig ac agored i wrando ar y Gair, fel bod modd i’r Gair ei hun ddod yn gnawd yn ei chroth a dod yn rhan o hanes y ddynoliaeth.

 

Ni all neb brofi’r un famolaeth â Mair, ond gallwn ni i gyd ei dynwared ac ymddiried yng nghariad Duw. Os ydym ni’n croesawu’r Gair gyda chalon agored, gall ei addewidion ddod yn gnawd ynom ni hefyd a gwneud ein bywydau’n ffrwythlon mewn cynifer o ffyrdd – fel dinasyddion, rhieni, myfyrwyr, gweithwyr neu wleidyddion, pa un a ydym ni’n ifanc neu’n hen, yn iach neu’n glaf.

 

Beth os yw ein ffydd yn ansicr, fel Zecaria?ii Gallwn barhau i ymddiried yn nhrugaredd Duw. Ni fydd yn rhoi’r gorau i chwilio amdanom tan i ninnau hefyd ailddarganfod ei ffyddlondeb a’i fendithio.

 

 

Rwyt ti wedi dy fendithio'n fawr, am dy fod wedi credu y bydd yr Arglwydd yn gwneud beth mae wedi'i ddweud wrthot ti.

 

Ar fryniau’r Wlad Sanctaidd, mewn cyfnod llawer mwy diweddar, dysgodd mam arall oedd â ffydd ddofn gelfyddyd maddeuant a deialog i’w phlant fel roedd hi wedi’i dysgu o’r Efengyl. Roedd hwn yn arwydd bach yn y tir hwn, crud gwareiddiad, sydd bob amser wedi chwilio am heddwch a sefydlogrwydd hyd yn oed ymhlith dilynwyr crefyddau gwahanol. Dywed Margaret, "Roedden ni blant yn gofidio ac yn bryderus oherwydd dywedodd y plant eraill oedd yn gymdogion nad oedden nhw’n dymuno cymysgu gyda ni. Dywedodd ein mam wrthym ni am wahodd y plant hyn i’n tŷ ni a rhoddodd hi fara roedd hi newydd ei bobi iddyn nhw a dweud wrthyn nhw am fynd ag e i’w teuluoedd. Ers hynny rydyn ni wedi gallu meithrin cyfeillgarwch gyda’r bobl hyn.”

 

Mae sylfaenydd Focolare, Chiara Lubich, hefyd yn ein cefnogi ni i gael dewrder ffydd. Ysgrifennodd, "Ar ôl Iesu, Mair yw’r un oedd yn gwybod sut i ddweud ‘ie’ wrth Dduw yn y ffordd orau a mwyaf perffaith. Dyma ffynhonnell ei sancteiddrwydd a’i mawredd. Os Iesu yw’r Gair, y Gair yn gnawd, Mair oherwydd ei ffydd yn y Gair, yw’r Gair byw, ond mae hefyd yn greadur fel ni, yn gyfartal â ni ... Felly, gallwn gredu fel Mair bod yr holl addewidion yng Ngair Iesu’n cael eu cyflawni ac os oes angen, fel hi, gallwn fentro wynebu’r afreswm a ddaw ambell waith gyda’i Air. Mawr a bach, ond bob amser yn rhyfeddol, mae pethau’n digwydd i’r rheini sy’n credu yn y Gair. Gallen ni lenwi llyfrau gyda ffeithiau sy’n profi hyn... Pan, yn ein bywydau dyddiol, wrth ddarllen yr Ysgrythurau Sanctaidd y down ni ar draws Gair Duw, g adewch i ni agor ein calonnau i wrando, gyda’r ffydd y bydd yr hyn mae Iesu’n gofyn ohonom ni ac yn addo’n dod yn fyw. Cyn hir byddwn yn darganfod... ei fod yn cadw ei addewidion." iii

 

 

Rwyt ti wedi dy fendithio'n fawr, am dy fod wedi credu y bydd yr Arglwydd yn gwneud beth mae wedi'i ddweud wrthot ti. 

 

 

Yn y cyfnod hwn o baratoi at y Nadolig, fe gofiwn addewid rhyfeddol Iesu i fod yn bresennol ymhlith y rheini sy’n derbyn ac yn byw gorchymyn cyd-gariad: "Pan mae dau neu dri sy'n perthyn i mi wedi dod at ei gilydd, dw i yna gyda nhw." iv

Gyda chred gref yn yr addewid hwn, gadewch i ni adael i Iesu gael ei eni eto heddiw yn ein cartrefi ac yn ein strydoedd drwy ein cyd-dderbyn, drwy wrando’n astud ar ein gilydd ac fel Mair ac Elisabeth, drwy ein croeso brawdol i’n gilydd.

 

 

Letizia Magri

i:

Cf. Luc.1:55

ii:

Cf Luc 1:5-25, 67-79

iii:

Chiara Lubich, Gair Bywyd Aug 1999