Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating [email protected]

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Gweddi Wyl Sant Joseff

Gweddi ar Sant Joseff

Ŵyl Sant Joseff

(i’w hadrodd yn ystod mis Hydref)

Atat ti, O fendigedig Joseff, y ffown yn ein trallod,

ac wedi erfyn cymorth dy sancteiddiaf briod

gofynnwn yn hyderus am dy eiriolaeth dithau.

Atolygwn iti, er mwyn y serch tyner a’th rwymodd wrth y Forwyn Ddifrycheulyd,

a’r cariad tadol y cofleidiaist ag ef y dyn bach Iesu,

edrych yn garedig ar yr etifeddiaeth a enillodd Iesu Grist â’i Werthfawr Waed,

a’n cynnal ni yn ein hanghenion â’th gymorth galluog.

Amddiffyn, ddyfalaf geidwad y Teulu Santaidd, bobl etholedig Iesu Grist.

Gwared ni, serchocaf Dad,

rhag pob rhyw haint o gam-gred a llygredigaeth.

O’th le yn y nef, ein nerthol amddiffynnydd,

bydd gyda ni’n drugarog yn ein rhyfel yn erbyn gallu’r tywyllwch;

ac fel yr achubaist y dyn bach Iesu oddi wrth enbydrwydd einioes,

felly’n awr gwared Eglwys Lân Duw oddi wrth faglau’r gelyn a phob cyfyngder.

Cadw bawb ohonom yn gyson dan dy nawdd,

fel y’n cynhalier gan dy esiampl a’th gymorth i fyw buchedd bur,

a marw’n santaidd,

a chael ein gwyn yn dragywydd yn y nef. Amen.1

 

Gweddïa drosom, sant Joseff,

am ein gwneud yn deilwng o addewidion Crist.

 

Gweddïwn

 

O hollalluog Dduw,

fel y rhoddaist y plentyn Iesu, Waredwr y byd,

i ofal y bendigaid Joseff,

dyro i’th Eglwys,

dan ei nawdd ef barhau’n ffyddlon i’r Efengyl ar air a gweithred,

hyd nes y cyflawnir hi yn Iesu Grist, dy fab, ein Harglwydd,

sydd gyda Thi yn undod yr Ysbryd Glân yn un Duw,

a’i frenhiniaeth yn parhau yn oes oesoedd. Amen.2