Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

g6vZRYGmgukGcDV348RdinCrKWY
cross blue

Gweddïau - Prayers

Yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen.

 

Credaf yn Nuw, Dad hollalluog,

creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab,

ein Harglwydd, (mae pawb yn ymgrymu)

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys lân Gatholig,

cymun y saint,

maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd,

a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau inni ein dyledion

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr,

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg. Amen.

 

 

Henffych well, Fair, gyflawn o ras, y mae’r Arglwydd gyda thi. Bendigedig wyt ti ymhlith merched,

a bendigedig yw ffrwyth dy groth di, Iesu.

Sanctaidd Fair, Fam Duw,

gweddïa drosom ni bechaduriaid,

yr awr hon ac yn awr ein hangau. Amen.

 

Gogoniant i’r Tad ac i’r Mab ac i’r Ysbryd Glân.

Megis yr oedd yn dechrau, y mae’r awr hon,

ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen.

 

Y pum dirgel llawenydd (Llun, Sadwrn)

1.Y Cyfarchiad i Fair.

2.Ymweliad Mair ag Elisabeth.

3.Genedigaeth Iesu Grist.

4.Cyflwyno’r baban Iesu yn y deml.

5.Y bachgen Iesu gyda’r doctoriaid yn y deml.

 

Y pum dirgel goleuni (Iau)

1.Bedydd yr Arglwydd.

2.Y Briodas yng Nghana.

3.Cyhoeddi’r Deyrnas, a’n galw i dröedigaeth

4.Y Gweddnewidiad

5.Sefydlu’r Ewcharist.

 

Y pum dirgel gofid (Mawrth, Gwener)

1.Iesu’n gweddïo a chwysu gwaed yn yr ardd.

2.Fflangellu Iesu.

3.Y goron ddrain ar ben Iesu.

4.Iesu’n dwyn ei groes.

5.Croeshoelio Iesu.

 

Y pum dirgel Gogoniant (Mercher, Sul)

1.Atgyfodiad ein Harglwydd.

2.Dyrchafael Crist i’r nef.

3.Yr Ysbryd Glân yn disgyn ar yr Apostolion

4.Dyrchafiad Mair i’r nef.

5.Coroni Mair yn y nefoedd, a gogoniant yr holl saint.

 

Henffych well, Frenhines, Fam tosturi;

ein bywyd, ein melyster a’n gobaith, henffych well.

Arnat ti y llefwn, blant alltud Efa;

tuag atat yr ochneidiwn dan gwynfan ac wylo

yn hyn o ddyffryn dagrau.

Tithau, gan hynny, ein canllaw ni,

tro dy lygaid tosturiol tuag atom,

ac ar ôl ein halltudiaeth yma dangos inni Iesu, fendigedig ffrwyth dy fru.

O drugarog, o addfwyn, o beraidd Forwyn Fair.

Gweddïa drosom, sanctaidd Fam Duw:

am ein gwneud yn deilwng o addewidion Crist.

 

Gweddïwn:

O Dduw,

gan fod dy unig-anedig Fab,

trwy ei fywyd, ei angau a’i atgyfodiad,

wedi ennill inni lawenydd y bywyd tragwyddol,

dyro i ni, sydd yn myfyrio ar y dirgeleddau hyn

yn llaswyr sanctaidd y Fendigaid Forwyn Fair,

ddyfod i adnabod dy gariad yn well,

a dilyn dy ewyllys yn fwy ffyddlon.

Trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

 

 

Litani’r Forwyn Fair

 

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Crist trugarha wrthym.

Crist, trugarha wrthym

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Crist, clyw ni:

Crist gwrando arnom.

Duw Dad o’r nef,

trugarha wrthym.

Duw Fab, Iachawdwr y byd

trugarha wrthym.

Duw Ysbryd Glân

trugarha wrthym.

Y Drindod Lân, un Duw

trugarha wrthym.

Sanctaidd Fair,

gweddïa drosom.

Sanctaidd Fam Duw,

gweddïa drosom.

Sanctaidd Forwyn Fendigaid,

gweddïa drosom.

Ti, a dderbyniodd y Gair a ddywedwyd wrthyt:

Fam Crist, gweddïa drosom.

Ti, a fagodd y Gair yn dy gôl:

Fam hawddgar, gweddïa drosom.

Ti, a safodd wrth droed ei Groes:

Fam ein Gwaredwr, gweddïa drosom.

Ti, a wnaeth ewyllys y Tad:

Forwyn ffyddlon, gweddïa drosom.

Ti, a adlewyrchodd sancteiddrwydd y Mab:

Drych cyfiawnder, gweddïa drosom.

Ti, y daeth yr Ysbryd Glân arnat:

Arch y cyfamod, gweddïa drosom.

 

Ti, na syrthiodd erioed i faglau pechod:

Noddfa pechaduriaid, gweddïa drosom.

Ti, y bu raid iti ffoi gyda’th deulu:

Cysur y cystuddiedig, gweddïa drosom.

Ti, a wnaeth gartref i Iesu a Joseff:

Cymorth Cristnogion, gweddïa drosom.

Ti, sydd yn gyflawn o ras:

Brenhines yr holl saint, gweddïa drosom.

Ti, a esgorodd ar Ddymuniad y Cenhedloedd:

Brenhines tangnefedd, gweddïa drosom.

Ti, sydd yn byw yng ngogoniant dy Fab:

Brenhines y nef, gweddïa drosom.

Oen Duw, sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd:

arbed ni, Arglwydd.

Oen Duw, sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd:

gwrando ein gweddi.

Oen Duw, sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd:

trugarha wrthym.

Gweddïa drosom, sanctaidd Fam Duw:

am ein gwneud yn deilwng o addewidion Crist.

 

Gweddïwn:

O Dduw,

trwy gydsyniaeth Mair, y Forwyn Fendigaid,

fe roddaist i’r hil ddynol fendithion y nef,

a’th Fab dy hun yn awdur bywyd:

bydded inni gan hynny

brofi rhinwedd ei gweddïau hi drosom ger dy fron.

Gofynnwn hyn trwyddo ef, dy Fab,

ein Harglwydd, Iesu Grist.

Amen.

The Sign of the Cross:

In the name of the Father

and of the Son and of the Holy Spirit.

Amen.

 

I believe in God,

the Father almighty,

creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ,

his only Son, our Lord.

He was conceived by the

power of the Holy Spirit

and born of the Virgin Mary.

He suffered under Pontius Pilate,

was crucified, died, and was buried.

He descended into hell.

On the third day he rose again.

He ascended into heaven

and is seated at the right hand of the Father.

He will come again to judge

the living and the dead

I believe in the Holy Spirit,

the holy catholic Church,

the communion of saints,

the forgiveness of sins,

the resurrection of the body,

and the life everlasting. Amen.

 

The Lord's Prayer:

Our Father, who art in heaven,

hallowed be thy name.

Thy kingdom come.

Thy will be done

on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

and forgive us our trespasses,

as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.   Amen

 

Hail Mary:

Hail Mary, full of grace,

the Lord is with thee;

blessed art thou amongst women,

and blessed is the fruit of thy womb Jesus.

Holy Mary, mother of God,

pray for us sinners,

now and at the hour of our death.

 

Glory be to the Father:

Glory be to the Father

and to the Son

and to the Holy Spirit.

As it was in the beginning,

is now, and ever shall be,

world without end.       Amen.

 

Button Llaswyr