Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating [email protected]

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

PADERGADWYN Y TRUGAREDD DWYFOL

Arwydd y Groes:

Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân.   Amen.                                

 

Gweddi'r Arglwydd:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.Amen.

 

Henffych well:

Henffych well, Fair, gyflawn o ras,

y mae'r Arglwydd gyda thi.

Bendigedig wyt ti ymhlith merched,

a bendigedig yw ffrwyth dy groth di, Iesu.

Sanctaidd Fair, Fam Duw,

gweddïa drosom ni bechaduriaid,

yr awr hon ac yn awr ein hangau.  Amen.

 

Credo’r Apostolion:

Credaf yn Nuw Dad hollalluog,

Creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab, ein Harglwydd,

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn;

dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys Lân Gatholig,

cymun y Saint, maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd, a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Yna ar LEINIAU’R EIN TAD’, dywedwch y geiriau canlynol:

Dad tragwyddol, offrymaf i ti Gorff a Gwaed, Enaid a Duwdod dy anwylaf Fab, ein Harglwydd Iesu Grist, fel iawn am ein pechodau a phechodau’r holl fyd.

 

Ar leiniau’r Henffych Well’ dywedwch y geiriau canlynol:

Er mwyn Ei ddioddefaint trallodus, trugarha wrthym ni ac wrth yr holl fyd.

 

Wrth derfynu dywedwch y geiriau hyn dair gwaith:

Sanctaidd Dduw, Sanctaidd a Nerthol, Sanctaidd ac Anfarwol, trugarha wrthym ni ac wrth yr holl fyd.

 

Am 3 o’r gloch y prynhawn dywedwch: “Trengaist, Iesu, ond ffrydiodd  ffynhonnell bywyd allan er mwyn eneidiau ac ymagorodd eigion Trugaredd er mwyn yr holl fyd. O! Ffynnon Bywyd, Drugaredd Dwyfol difesur, amdoa’r holl fyd a gwacâ Dy hun arnom.”

 

“O! Waed a Dŵr a ffrydiodd allan o Galon yr Iesu yn Ffynnon Trugaredd er ein mwyn, ymddiriedaf ynot.”

Gair Bywyd PADERGADWYN

Download & Print