Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating [email protected]

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Litwrgi’r Gair gyda Chymun Ysbrydol

Y 26ain Sul Cyffredin

 

Yn y cyfnod anodd hwn, pan mae popeth o chwith a phatrymau rheolaidd ein bywydau’n cael eu newid, trown at Dduw; yr ydym yn dibynnu ar ei drugaredd a’i gariad tosturiol atom ni i gyd. Paratowyd y gwasanaeth hwn fel cymorth i’n gweddi pan nad yw’n bosibl mynd i’r Offeren. Bydd ein hoffeiriaid yn dathlu’r Offeren dros yr Eglwys a thros y byd yn y cyfnod hwn, a gallwn ni ymuno â nhw mewn gweithred o Gymun Ysbrydol. Disgrifiodd San Tomos o Acwin Gymun Ysbrydol fel ‘chwant taer i dderbyn Iesu yn y Sagrafen sancteiddiaf, a’i gofleidio’n gariadus.’ Fel y mae patrymau ein bywydau yn newid, dylen ni ymdrechu i gadw patrwm gweddi ac addoli yn ddyddiol, a dyma’r ffordd allen ni uno mewn gweddi â’n Harglwydd a’i fyd.

 

CYFLWYNIAD:

I rai bydd lle arbennig yn gymorth fel ffocws i’w gweddïau, gall y lle hwn gynnwys Croesbren, eicon, delwedd sanctaidd neu cannwyll wedi’i oleuo.

Cyfiawn wyt ti Arglwydd, ym mhob peth a wnaethost i ni;

mewn barn gywir y gwnaethost y cwbl,

oherwydd pechasom, ac ni fuom ufudd i’th gyfraith;

ond dyro ogoniant i’th enw, O Arglwydd,

ac ymwna â ni yn ôl amlder dy drugaredd.

 

Yn enw’r Tad  a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen

 

YMHOLI’R CYDWYBOD A GWEITHRED O EDIFERWCH:

Cyn wrando ar Air Duw, cymerwch amser i fyfyrio.

Ydw i’n adnabod yr Arglwydd Iesu, ac ydw i am ei adnabod ef yn well?

Ydw i’n caru Duw a’n cymydog ac ydw i’n dangos y cariad hwn trwy fy ffordd o fyw?

 

Gallech orffen trwy weddïo:

Arglwydd Iesu, fe'i darostyngaist dy, gan fod yn ufudd i’th Dad

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Rwyt yn arbed dy bobl rhag bechod.

Crist, trugarha wrthym.

Crist, trugarha wrthym.

Rwyt yn dangos i ni’r ffordd gyfiawn.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Bydded i Dduw Hollalluog drugarhau wrthym, a maddau ein pechodau,

a'n harwain i'r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Gogoniant yn y goruchaf i Dduw,

ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion o ewyllys da,

Moliannwn di, bendithiwn di,

addolwn di, gogoneddwn di,

diolchwn i ti am dy fawr ogoniant,

Arglwydd Dduw, frenin nefol,

Duw Dad Hollalluog.

Arglwydd Iesu Grist, yr unig anedig Fab,

Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad,

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, trugarha wrthym.

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, derbyn ein gweddi.

tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, trugarha wrthym.

Oblegid ti yn unig sy’n sanctaidd,

ti yn unig yw’r Arglwydd,

ti yn unig Iesu Grist sy’n oruchaf,

gyda’r Ysbryd Glân yng ngogoniant Duw Dad. Amen.

 

Y COLECT

Gweddïwn

O Dduw,

sydd ym amlygu dy hollalluogrwydd yn bennaf oll wrth arbed a thrugarhau,

tywallt dy ras arnom yn ddi-baid,

fel y cawn, wrth ymestyn yn daer at yr hyn yr wyt wedi ei addo,

fod eisoes yn gyfrannog o fendithion y nef.

Trwy Iesu Grist, dy Fab, ein Harglwydd,

sydd gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân yn Dduw byw,

a'i frenhiniaeth yn parhau yn oes oesoedd

Amen.

 

GWASANAETH Y GAIR

Y DARLLENIAD CYNTAF

Daw’r darlleniad cyntaf o Lyfr y Proffwyd Eseciel [18.25-28]

Fel hyn y dywed yr Arglwydd: “Eto fe ddywedwch, ‘Nid yw ffordd yr Arglwydd yn gyfiawn.’ Clywch hyn, dŷ Israel: A yw fy ffordd i yn anghyfiawn? Onid eich ffyrdd chwi sy'n anghyfiawn? Os bydd dyn cyfiawn yn troi o'i gyfiawnder ac yn gwneud drygioni, bydd farw o'i achos; am y drygioni a wnaeth bydd farw. Ond os bydd dyn drwg yn troi o'r drygioni a wnaeth ac yn gwneud barn a chyfiawnder, bydd yn arbed ei fywyd. Am iddo weld, a throi oddi wrth yr holl droseddau y bu'n eu gwneud, bydd yn sicr o fyw; ni fydd farw.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Salm: [25: 4-9]

ateb: O Arglwydd, cofia dy drugaredd a'th ffyddlondeb.

 

Gwna imi wybod dy ffyrdd, O Arglwydd,

hyffordda fi yn dy lwybrau.

Arwain fi yn dy wirionedd a dysg fi,

oherwydd ti yw Duw fy iachawdwriaeth;

 

O Arglwydd, cofia dy drugaredd a'th ffyddlondeb,

oherwydd y maent erioed.

Paid â chofio pechodau fy ieuenctid na'm gwrthryfel,

ond yn dy gariad cofia fi,

er mwyn dy ddaioni, O Arglwydd.

 

Y mae'r Arglwydd yn dda ac uniawn,

am hynny fe ddysg y ffordd i bechaduriaid.

Fe arwain y gostyngedig yn yr hyn sy'n iawn,

a dysgu ei ffordd i'r gostyngedig.

 

YR AIL DDARLLENIAD

Daw’r ail ddarlleniad o lythyr yr Apostol Pawl at y Philipiaid [2. 1-11]

Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apêl o du cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r Ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl, a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeiddrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunain yn unig ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i'w gipio, ond fe'i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe'i darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angau, ie, angau ar groes. Am hynny tra-dyrchafodd Duw ef, a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygai pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear, ac y cyffesai pob tafod fod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Alelwia, alelwia! Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy Nhad yn ei garu, ac fe ddown ato ef. Alelwia!

 

Darlleniad o’r Efengyl Sanctaidd yn ôl Mathew [20. 1-16]

Gogoniant i ti, O Arglwydd

Meddai Iesu wrth yr offeiriaid a henuriaid y bobl, ei ddisgyblion, “Ond beth yw eich barn chwi ar hyn? Yr oedd dyn a chanddo ddau fab. Aeth at y cyntaf a dweud, ‘Fy mab, dos heddiw a gweithia yn y winllan.’ Atebodd yntau, ‘Na wnaf’; ond yn ddiweddarach newidiodd ei feddwl a mynd. Yna fe aeth y tad at y mab arall a gofyn yr un modd. Atebodd hwnnw, ‘Fe af fi, syr’; ond nid aeth. P'run o'r ddau a gyflawnodd ewyllys y tad?” “Y cyntaf,” meddent. Dywedodd Iesu wrthynt, “Yn wir, rwy'n dweud wrthych fod y casglwyr trethi a'r puteiniaid yn mynd i mewn i deyrnas Dduw o'ch blaen chwi. Oherwydd daeth Ioan atoch yn dangos ffordd cyfiawnder, ac ni chredasoch ef. Ond fe gredodd y casglwyr trethi a'r puteiniaid ef. A chwithau, ar ôl ichwi weld hynny, ni newidiasoch eich meddwl a dod i'w gredu.”

Gogoniant i Dduw am ei Air.  Moliant i ti, O Grist.

 

Myfyrdod distaw neu fel teulu gallwch rannu eich sylwadau neu feddyliau am y darlleniadau

 

Y CREDO

Credaf yn Nuw, Dad hollalluog,

creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab,

ein Harglwydd,

(mae pawb yn ymgrymu)

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys lân Gatholig,

cymun y saint,

maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd,

a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YMBILIAU

Yr ydym yn cyhoeddi mai Iesu yw’r Arglwydd, gyda ffydd yn ei nerth, gweddïwn yn ei enw ef y bydd pawb yn dilyn ei ffordd.

 

Gweddiwn y bydd yr Eglwys yn efelychu Iesu yn y ffordd ei bod hi’n gofalu am y rhai sydd ar yr ymylon.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd arweinwyr y byd yn creu cymdeithas gyfartal ymhle y derbynnir pawb cyflog teg am eu llafur, ac y bydd hawliau pob un yn cael eu parchu.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd ein cymunedau lleol yn croesawu dieithriaid, yn arbennig ymfudwyr a ffoaduriaid, fel y derbyniodd Crist ni.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd pawb yn defnyddio cyfoeth y creu mewn ffordd ddoeth, wrth i ni roi diolch i Dduw am gynnyrch y cynhaeaf eleni.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd Duw yn rhoi iechyd i’r cleifion, nerth i’r rhai sy’n gofalu amdanynt, cysur i deuluoedd a gobaith i bawb sy’n byw mewn ofn, pryder ac ansicrwydd am y dyfodol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y ffyddloniaid ymadawedig yn profi’r bywyd tragwyddol yn y nef.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

O Dduw,

gwrando ein hymbiliau,

a dyro i ni’r nerth i geisio d’ewyllys, bob dydd.

Trwy Grist ein Harglwydd.

 

GWEDDI’R ARGLWYDD

Gan ddilyn ei athrawiaeth a’i gyfarwyddyd ymunwn yn hyderus yn ei weddi ef,

gan ddweud:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.

 

CYMUNDEB YSBRYDOL

Buddiol iawn yw gwneud Cymun Ysbrydol, hynny yw, dymuno’n daer am dderbyn ein Harglwydd Iesu a’i wahodd i ddod yn ysbrydol i mewn i’ch enaid. Gallwch weddïo fel y canlyn:

 

Fy Iesu, dywedaist wrthym ni, 'yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd.'

Credaf mai tydi yw’r Gair, sydd yn byw ynom ni yn yr Offeren wrth i ni wrando ar dy eiriau sydd yn rhoi bywyd.

Yn yr Offeren, yr wyt yn bresennol trwy dy Aberth, yr hwn rydym yn ei ail-fyw yn feunyddiol.

Rwy'n gwybod dy fod eisoes yn bresennol yn nyfnder fy modolaeth.

Rwy'n agor fy nghalon a meddwl yn ehangach i ti: tywys fi’n ddyfnach fyth i'th Aberth di.

Mae gennyf hiraeth i’th dderbyn ti eto drwy’r Sagrafen Bendigaid.

Yr wyt wedi addo dy bresenoldeb i'r rhai sy'n dy garu di, ynghyd â phresenoldeb y Tad a'r Ysbryd Glân – felly, tyrd ataf fi, fy Iesu, i ddyfnderoedd fy mod.

Dw i’n dy groesawu di, Iesu, fy Nghariad, mwy na dim arall, ac yn gofyn iti fy nghadw’n ddiogel nes fy mod gyda thi a chyda’r rhai rwy’n eu caru, am byth. Amen.

 

Amser i weddïo a diolch i’r Arglwydd am ddod atom ni yn y ffordd arbennig hon.

 

ADNOD Y CYMUN [Salm 119.49-50]

Cofia dy air i'th was, y gair y gwnaethost imi ymddiried ynddo.

Hyn fu fy nghysur mewn adfyd.

 

Y BENDITH

Bydded i’r Arglwydd ein bendithio, ein cadw rhag pob drwg,

a’n harwain i’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YR ANGELWS DOMINI

Drwy’r flwyddyn ac eithrio adeg y Pasg

V/  Daeth Angel â neges yr Arglwydd at Fair:

R/ac ymddug hi o’r Ysbryd Glân

Henffych well, Fair,

V/Wele lawforwyn yr Arglwydd:

R/bydded imi yn ôl dy air

Henffych well, Fair,

V/A daeth y Gair yn gnawd:

R/a phreswyliodd yn ein plith

Henffych well, Fair,

V/Gweddïa drosom, sanctaidd Fam Duw,

R/am ein gwneud yn deilwng o addewidion Crist.

Gweddïwn:

Goleua’n calonnau, Arglwydd, â’th ras; ac fel y cawsom wybod, drwy genadwri’r angel, am ymgnawdoliad dy Fab, tywys ni, yn rhinwedd ei ddioddefaint Ef a’i groes, i mewn i ogoniant ei atgyfodiad. Trwyddo Ef, sy’n byw ac yn teyrnasu yn oes oesoedd. Amen.

 

Llyfr Offeren y Sul (Rhydychen: Tŷ Argraffu Prifysgol Rhydychen, 1988)

Y testunau Beiblaidd: © Cymdeithas y Beibl 2004.