Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating [email protected]

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Litwrgi’r Gair gyda Chymun Ysbrydol

Sul Cyntaf yr Adfent

(Blwyddyn B)

 

Yn y cyfnod anodd hwn, pan mae popeth o chwith a phatrymau rheolaidd ein bywydau’n cael eu newid, trown at Dduw; yr ydym yn dibynnu ar ei drugaredd a’i gariad tosturiol atom ni i gyd. Paratowyd y gwasanaeth hwn fel cymorth i’n gweddi pan nad yw’n bosibl mynd i’r Offeren. Bydd ein hoffeiriaid yn dathlu’r Offeren dros yr Eglwys a thros y byd yn y cyfnod hwn, a gallwn ni ymuno â nhw mewn gweithred o Gymun Ysbrydol. Disgrifiodd San Tomos o Acwin Gymun Ysbrydol fel ‘chwant taer i dderbyn Iesu yn y Sagrafen sancteiddiaf, a’i gofleidio’n gariadus.’ Fel y mae patrymau ein bywydau yn newid, dylen ni ymdrechu i gadw patrwm gweddi ac addoli yn ddyddiol, a dyma’r ffordd allen ni uno mewn gweddi â’n Harglwydd a’i fyd.

 

CYFLWYNIAD:

I rai bydd lle arbennig yn gymorth fel ffocws i’w gweddïau, gall y lle hwn gynnwys Croesbren, eicon, delwedd sanctaidd neu cannwyll wedi’i oleuo.

Atat ti, Arglwydd, y dyrchafaf fy enaid;

O fy Nuw, ynot ti yr wyf yn ymddiried;

paid â dwyn cywilydd arnaf,

paid â gadael i'm gelynion orfoleddu o'm hachos.

Ni ddaw cywilydd i'r rhai sy'n gobeithio ynot ti,

(Salm 25: 1-3)

 

Yn enw’r Tad  a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen

 

YMHOLI’R CYDWYBOD A GWEITHRED O EDIFERWCH:

Cyn wrando ar Air Duw, cymerwch amser i fyfyrio.

Ydw i’n ddiolchgar am y talentau y mae Duw wedi’u rhannu gyda mi?

Ydw i’n caru Duw a’n cymydog ac ydw i’n dangos y cariad hwn trwy fy ffordd o fyw?

 

Gallech orffen trwy weddïo:

Arglwydd Iesu, daethost i gasglu’r cenhedloedd i deyrnas dy dangnefedd:

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Tydi sydd yn dod mewn gair a sagrafen i’n cryfhau mewn sancteiddrwydd:

Crist, trugarha wrthym.

Crist, trugarha wrthym.

Tydi a ddaw mewn gogoniant i farnu’r byw a’r meirw:

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Bydded i Dduw Hollalluog drugarhau wrthym, a maddau ein pechodau,

a'n harwain i'r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Y COLECT

Gweddïwn

O Dduw hollalluog,

dyro i’th ffyddloniaid yr ewyllys i fod yn barod i groesawu Crist pan ddaw,

fel y bydd iddo ef eu derbyn hwy o’r diwedd

i gymdeithas y saint ac i etifeddiaeth gwlad nef.

Trwy Iesu Grist, dy Fab, ein Harglwydd,

sydd gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân yn Dduw byw,

a'i frenhiniaeth yn parhau yn oes oesoedd

Amen.

 

GWASANAETH Y GAIR

Y DARLLENIAD CYNTAF

Daw’r darlleniad cyntaf o Lyfr y Proffwyd Eseia [63.16-17; 64.1, 4-8]

Tydi, yr Arglwydd, yw ein tad,

Ein Gwaredydd yw dy enw erioed.

Pam, Arglwydd, y gadewaist i ni grwydro oddi ar dy ffyrdd,

a chaledu ein calonnau rhag dy ofni?

Dychwel, er mwyn dy weision, llwythau dy etifeddiaeth.

O na fuaset wedi rhwygo'r nefoedd, a dod i lawr,

a'r mynyddoedd yn toddi o'th flaen,

Ni chlywodd neb erioed,

ni ddaliodd clust, ni chanfu llygad

unrhyw Dduw ond tydi,

a wnâi ddim dros y rhai sy'n disgwyl wrtho.

Rwyt yn cyfarfod â'r rhai sy'n hoffi gwneud cyfiawnder,

y rhai sy'n cofio am dy ffyrdd.

Er dy fod yn digio pan oeddem ni'n pechu,

eto roeddem yn dal i droseddu yn dy erbyn.

Aethom i gyd fel peth aflan,

a'n holl gyfiawnderau fel clytiau budron;

yr ydym i gyd wedi crino fel deilen,

a'n camweddau yn ein chwythu i ffwrdd fel y gwynt.

Ac nid oes neb yn galw ar dy enw,

nac yn trafferthu i afael ynot;

cuddiaist dy wyneb oddi wrthym,

a'n traddodi i afael ein camweddau.

 

Ond tydi, O Arglwydd, yw ein tad;

ni yw'r clai a thi yw'r crochenydd;

gwaith dy ddwylo ydym i gyd.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Salm: 80 1-2, 14-15, 17-18.

ateb: O Dduw’r Lluoedd, adfer ni; bydded llewyrch dy wyneb arnom, a gwareder ni.

 

Gwrando, O fugail Israel,

Ti sydd wedi dy orseddu ar y cerwbiaid,

Gwna i'th nerth gyffroi,

a thyrd i'n gwaredu.

 

O Dduw'r Lluoedd, tro eto,

edrych i lawr o'r nefoedd a gwêl,

gofala am y winwydden hon,

y planhigyn a blennaist â'th ddeheulaw.

 

Bydded dy law ar y sawl sydd ar dy ddeheulaw,

ar yr un yr wyt ti'n ei gyfnerthu.

Ni thrown oddi wrthyt mwyach;

adfywia ni, ac fe alwn ar dy enw.

 

YR AIL DDARLLENIAD

Daw’r ail ddarlleniad o lythyr cyntaf yr Apostol Pawl at y Corinthiaid [1.3-9]

Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.

Yr wyf yn diolch i'm Duw bob amser amdanoch chwi, ar gyfrif y gras dwyfol a roddwyd ichwi yng Nghrist Iesu, am eich cyfoethogi ynddo ef ym mhob peth, ym mhob ymadrodd a phob gwybodaeth, fel bod y dystiolaeth am Grist wedi ei chadarnhau yn eich plith. Oherwydd hyn, nid ydych yn ddiffygiol mewn unrhyw ddawn, wrth ichwi ddisgwyl am ddatguddiad ein Harglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn eich cadw'n gadarn hyd y diwedd, fel na bydd cyhuddiad yn eich erbyn yn Nydd ein Harglwydd Iesu Grist. Y mae Duw'n ffyddlon, a thrwyddo ef y'ch galwyd chwi i gymdeithas ei Fab ef, Iesu Grist ein Harglwydd ni.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Alelwia, alelwia! Dangos i ni dy ffyddlondeb, O Arglwydd, a rho dy waredigaeth inni. Alelwia!

 

Darlleniad o’r Efengyl Sanctaidd yn ôl Marc [13.33-37]

Meddai Iesu wrth ei ddisgyblion, “Gwyliwch, byddwch effro; oherwydd ni wyddoch pa bryd y bydd yr amser. Y mae fel dyn a aeth oddi cartref, gan adael ei dŷ a rhoi awdurdod i'w weision, i bob un ei waith, a gorchymyn i'r porthor wylio. Byddwch wyliadwrus gan hynny—oherwydd ni wyddoch pa bryd y daw meistr y tŷ, ai gyda'r hwyr, ai ar hanner nos, ai ar ganiad y ceiliog, ai yn fore— rhag ofn iddo ddod yn ddisymwth a'ch cael chwi'n cysgu. A'r hyn yr wyf yn ei ddweud wrthych chwi, yr wyf yn ei ddweud wrth bawb: byddwch wyliadwrus.”

Gogoniant i Dduw am ei Air.  Moliant i ti, O Grist.

 

Myfyrdod distaw neu fel teulu gallwch rannu eich sylwadau neu feddyliau am y darlleniadau

 

Y CREDO

Credaf yn Nuw, Dad hollalluog,

creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab,

ein Harglwydd,

(mae pawb yn ymgrymu)

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys lân Gatholig,

cymun y saint,

maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd,

a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YMBILIAU

 

Yr ydym yn disgwyl datguddiad Crist ein Harglwydd trwy fod yn wyliadwrus ac yn effro, trown ato mewn gweddi, yn ymwybodol o’i wŷdd parhaol.

 

Gweddiwn y bydd yr Eglwys yn wyliadwrus ac effro wrth gyhoeddi’r ffydd i bawb.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd arweinwyr y cenhedloedd yn gweithio ar y cyd dros heddwch a chyfiawnder yn y lleoedd o le y ffo ceiswyr lloches a ffoaduriaid.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y rhai sy’n cael eu galw at yr offeiriadaeth a’r bywyd crefyddol yn ymateb yn hael i’r gwahoddiad.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd Duw yn rhoi iechyd i’r cleifion, nerth i’r rhai sy’n gofalu amdanynt, cysur i deuluoedd a sicrwydd o fywyd newydd a gwell i bawb.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd ein cymunedau lleol yn estyn croeso a lletygarwch i’r dieithriaid yn eu plith.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y ffyddloniaid ymadawedig a phawb sydd yn galaru drostynt yn cael eu cynnal drwy eu ffydd yn yr Arglwydd i gyrraedd eu hetifeddiaeth nefol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn mewn ennyd o ddistawrwydd am ein hanghenion personol.

 

Gwrando O Dduw, ar ein gweddïau

tra bod ni’n disgwyl dyfodiad Crist mewn gogoniant;

adfer ein gweithredoedd

a bydded i lewyrch dy wyneb arnom yn wastad.

Trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

 

GWEDDI’R ARGLWYDD

Gan ddilyn ei athrawiaeth a’i gyfarwyddyd ymunwn yn hyderus yn ei weddi ef,

gan ddweud:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.

 

CYMUNDEB YSBRYDOL

Buddiol iawn yw gwneud Cymun Ysbrydol, hynny yw, dymuno’n daer am dderbyn ein Harglwydd Iesu a’i wahodd i ddod yn ysbrydol i mewn i’ch enaid. Gallwch weddïo fel y canlyn:

 

Fy Iesu, dywedaist wrthym ni, 'yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd.'

Credaf mai tydi yw’r Gair, sydd yn byw ynom ni yn yr Offeren wrth i ni wrando ar dy eiriau sydd yn rhoi bywyd.

Yn yr Offeren, yr wyt yn bresennol trwy dy Aberth, yr hwn rydym yn ei ail-fyw yn feunyddiol.

Rwy'n gwybod dy fod eisoes yn bresennol yn nyfnder fy modolaeth.

Rwy'n agor fy nghalon a meddwl yn ehangach i ti: tywys fi’n ddyfnach fyth i'th Aberth di.

Mae gennyf hiraeth i’th dderbyn ti eto drwy’r Sagrafen Bendigaid.

Yr wyt wedi addo dy bresenoldeb i'r rhai sy'n dy garu di, ynghyd â phresenoldeb y Tad a'r Ysbryd Glân – felly, tyrd ataf fi, fy Iesu, i ddyfnderoedd fy mod.

Dw i’n dy groesawu di, Iesu, fy Nghariad, mwy na dim arall, ac yn gofyn iti fy nghadw’n ddiogel nes fy mod gyda thi a chyda’r rhai rwy’n eu caru, am byth. Amen.

 

Amser i weddïo a diolch i’r Arglwydd am ddod atom ni yn y ffordd arbennig hon.

 

ADNOD Y CYMUN [Salm 85:12]

Bydd yr Arglwydd yn rhoi daioni, a'n tir yn rhoi ei gnwd.

 

Y BENDITH

Bydded i’r Arglwydd ein bendithio, ein cadw rhag pob drwg,

a’n harwain i’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

ANTHEM YR ALMA REDEMPTORIS MATER

Mam ein Prynwr, borth y nef a seren y môr,

cynorthwya ni yn ein gwendid.

Tydi, er syndod i’r hollfyd,

a esgorodd ar y Mab a’th wnaeth;

O Forwyn ddi-nam, derbyn ein cyfarchiad

a thosturia wrthym ni bechaduriaid.

 

Llyfr Offeren y Sul (Rhydychen: Tŷ Argraffu Prifysgol Rhydychen, 1988)

Y testunau Beiblaidd: © Cymdeithas y Beibl 2004.