Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

g6vZRYGmgukGcDV348RdinCrKWY

Litwrgi’r Gair gyda Chymun Ysbrydol

Gŵyl Bedydd Crist

(Blwyddyn B)

 

 

Yn y cyfnod anodd hwn, pan mae popeth o chwith a phatrymau rheolaidd ein bywydau’n cael eu newid, trown at Dduw; yr ydym yn dibynnu ar ei drugaredd a’i gariad tosturiol atom ni i gyd. Paratowyd y gwasanaeth hwn fel cymorth i’n gweddi pan nad yw’n bosibl mynd i’r Offeren. Bydd ein hoffeiriaid yn dathlu’r Offeren dros yr Eglwys a thros y byd yn y cyfnod hwn, a gallwn ni ymuno â nhw mewn gweithred o Gymun Ysbrydol. Disgrifiodd San Tomos o Acwin Gymun Ysbrydol fel ‘chwant taer i dderbyn Iesu yn y Sagrafen sancteiddiaf, a’i gofleidio’n gariadus.’ Fel y mae patrymau ein bywydau yn newid, dylen ni ymdrechu i gadw patrwm gweddi ac addoli yn ddyddiol, a dyma’r ffordd allen ni uno mewn gweddi â’n Harglwydd a’i fyd.

 

CYFLWYNIAD:

I rai bydd lle arbennig yn gymorth fel ffocws i’w gweddïau, gall y lle hwn gynnwys Croesbren, eicon, delwedd sanctaidd neu cannwyll wedi’i oleuo.

 

Pan fedyddiwyd Iesu, dyma'r nefoedd yn agor, ac Ysbryd Duw yn disgyn fel colomen ac yn aros arno, a llais y Tad yn datgan, “Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd; ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu.”

[Mathew 3:16-17]

 

Yn enw’r Tad  a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen

 

YMHOLI’R CYDWYBOD A GWEITHRED O EDIFERWCH:

Cyn wrando ar Air Duw, cymerwch amser i fyfyrio, gallech orffen trwy weddïo:

 

Arglwydd Iesu, tydi yw’r Mab, yr anwylyd ynot ti y mae’r Tad yn ymhyfrydu.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arnat ti y disgynnodd yr Ysbryd Glân.

Crist, trugarha wrthym.

Crist, trugarha wrthym.

Tydi sydd yn ein bedyddio ni â’r un Ysbryd.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

 

Bydded i Dduw Hollalluog drugarhau wrthym, a maddau ein pechodau,

a'n harwain i'r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Gogoniant yn y goruchaf i Dduw,

ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion o ewyllys da,

Moliannwn di, bendithiwn di,

addolwn di, gogoneddwn di,

diolchwn i ti am dy fawr ogoniant,

Arglwydd Dduw, frenin nefol,

Duw Dad Hollalluog.

Arglwydd Iesu Grist, yr unig anedig Fab,

Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad,

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, trugarha wrthym.

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, derbyn ein gweddi.

tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, trugarha wrthym.

Oblegid ti yn unig sy’n sanctaidd,

ti yn unig yw’r Arglwydd,

ti yn unig Iesu Grist sy’n oruchaf,

gyda’r Ysbryd Glân yng ngogoniant Duw Dad. Amen.

 

Y COLECT

Gweddïwn:

Hollalluog dragwyddol Dduw,

pan fedyddiwyd Iesu yn afon Iorddonen.

a’r Ysbryd Glân yn disgyn arno,

datguddiaist ti mai ef yw dy annwyl Fab;

dy blant di ydym ninnau drwy fabwysiad yn ei natur ddynol,

wedi ein haileni o ddŵr a’r Ysbryd;

gofynnwn iti ein cadw ni’n ffyddlon i’th ras.

Trwy Iesu Grist, dy Fab, ein Harglwydd,

sydd gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân yn Dduw byw,

a'i frenhiniaeth yn parhau yn oes oesoedd

Amen.

 

Y DARLLENIAD CYNTAF

 

Daw’r darlleniad cyntaf o Lyfr y Proffwyd Eseia [55. 1-11]

 

“Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno;

dewch, er eich bod heb arian; prynwch a bwytewch.

Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dâl.

Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara,

a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni?

Gwrandewch arnaf yn astud,

a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau danteithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf;

clywch, a byddwch fyw.

Gwnaf â chwi gyfamod tragwyddol,

fy ffyddlondeb sicr i Ddafydd.

Edrych, rhois ef yn dyst i'r bobl,

yn arweinydd a chyfarwyddwr i'r bobl.

Edrych, byddi'n galw ar genedl nid adweini,

a bydd cenedl nad yw'n dy adnabod yn rhedeg atat;

oherwydd yr Arglwydd dy Dduw, o achos Sanct Israel,

am iddo dy ogoneddu.

Ceisiwch yr Arglwydd tra gellir ei gael,

galwch arno tra bydd yn agos.

Gadawed y drygionus ei ffordd, a'r un ofer ei fwriadau,

a dychwelyd at yr Arglwydd, iddo drugarhau wrtho,

ac at ein Duw ni, oherwydd fe faddau'n helaeth.

“Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi,

ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i,” medd yr Arglwydd.

“Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear,

y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi,

a'm meddyliau i na'ch meddyliau chwi.

Fel y mae'r glaw a'r eira yn disgyn o'r nefoedd,

a heb ddychwelyd yno nes dyfrhau'r ddaear,

a gwneud iddi darddu a ffrwythloni,

a rhoi had i'w hau a bara i'w fwyta,

felly y mae fy ngair sy'n dod o'm genau;

ni ddychwel ataf yn ofer,

ond fe wna'r hyn a ddymunaf, a llwyddo â'm neges. '

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Salm [Eseia 12. 2-6 Ateb: 6]

ateb: Mewn llawenydd fe dynnwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth.

 

Wele, Duw yw fy iachawdwriaeth;

rwy'n hyderus, ac nid ofnaf;

canys yr Arglwydd Dduw yw fy nerth a'm cân,

ac ef yw fy iachawdwr.

Mewn llawenydd fe dynnwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth.

 

Diolchwch i'r Arglwydd, galwch ar ei enw;

hysbyswch ei weithredoedd ymhlith y cenhedloedd, cyhoeddwch fod ei enw'n oruchaf.

 

Canwch salmau i'r Arglwydd,

canys enillodd fuddugoliaeth;

hysbyser hyn yn yr holl dir.

Bloeddia, llefa'n llawen, ti sy'n preswylio yn Seion;

canys y mae Sanct Israel yn fawr yn eich plith.

 

YR AIL DDARLLENIAD

 

Daw’r ail ddarlleniad o lythyr cyntaf Ioan [5. 1-9]

 

Pob un sy'n credu mai Iesu yw'r Crist, y mae wedi ei eni o Dduw; ac y mae pawb sy'n caru tad yn caru ei blentyn hefyd. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn caru plant Duw: pan fyddwn yn caru Duw ac yn cadw ei orchmynion. Oherwydd dyma yw caru Duw: bod inni gadw ei orchmynion. Ac nid yw ei orchmynion ef yn feichus, am fod pawb sydd wedi eu geni o Dduw yn gorchfygu'r byd. Hon yw'r oruchafiaeth a orchfygodd y byd: ein ffydd ni. Pwy yw gorchfygwr y byd ond y sawl sy'n credu mai Iesu yw Mab Duw? Dyma'r un a ddaeth drwy ddŵr a gwaed, Iesu Grist; nid trwy ddŵr yn unig, ond trwy'r dŵr a thrwy'r gwaed. Yr Ysbryd yw'r tyst, am mai'r Ysbryd yw'r gwirionedd. Oherwydd y mae tri sy'n tystiolaethu, yr Ysbryd, y dŵr, a'r gwaed, ac y mae'r tri yn gytûn. Os ydym yn derbyn tystiolaeth pobl feidrol, y mae tystiolaeth Duw yn fwy. A hon yw tystiolaeth Duw: ei fod wedi tystio am ei Fab. '

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Aleliwia, aleliwia! Gwelodd Ioan Iesu'n dod tuag ato, a dywedodd, Dyma Oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd! Aleliwia (Ioan 1.29)

 

Darlleniad o’r Efengyl Sanctaidd yn ôl Marc [1.7-11]

 

Dyma genadwri Ioan Fedyddiwr: “Y mae un cryfach na mi yn dod ar f'ôl i. Nid wyf fi'n deilwng i blygu a datod carrai ei sandalau ef. Â dŵr y bedyddiais i chwi, ond â'r Ysbryd Glân y bydd ef yn eich bedyddio.”

Yn y dyddiau hynny daeth Iesu o Nasareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna, wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygo'n agored a'r Ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o'r nefoedd: “Ti yw fy Mab, yr Anwylyd; ynot ti yr wyf yn ymhyfrydu.”

Gogoniant i Dduw am ei Air.  Moliant i ti, O Grist.

 

Myfyrdod distaw neu fel teulu gallwch rannu eich sylwadau neu feddyliau am y darlleniadau

 

Y CREDO

Credaf yn Nuw, Dad hollalluog,

creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab,

ein Harglwydd,

(mae pawb yn ymgrymu)

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys lân Gatholig,

cymun y saint,

maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd,

a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YMBILIAU

 

Wedi’n huno fel teulu Duw yn yr un bedydd, gofynnwn i’n Tad nefol agor ffynnon ei fendithion ar y byd wrth i ni uno mewn gweddi gyda holl bobl Dduw.

 

Gweddiwn y bydd yr Eglwys yn ffyddlon i’r gwirionedd y mae Duw wedi’i ddatguddio.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y rhai sy’n gweithio dros lywodraethau yn gwasanaethu hawliau pawb er mwyn sefydlu cyfiawnder ar y ddaear.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd ein heglwysi lleol yn creu cyfleoedd i ailennyn ffydd y rhai sydd ar gyfeiliorn ac wedi colli eu ffordd.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd rhieni a rhieni bedydd yn cadw’r haddunedau y gwnaethant dros eu plant a’u plant bedydd er mwyn dwyn tystiolaeth i wirioneddau’r ffydd.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y ffyddloniaid ymadawedig yn cyrraedd gogoniant Iesu a addawyd iddynt trwy fedydd.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Mewn distawrwydd gweddïwn am ein anghenion personol

 

O Dduw.

trwy ein bedydd, yr wyt wedi’n mabwysiadau ni yn feibion a merched.

Gwrando ar ein gweddïau trwy’r un Ysbryd sydd yn disgyn arnom.

Trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

 

GWEDDI’R ARGLWYDD

Gan ddilyn ei athrawiaeth a’i gyfarwyddyd ymunwn yn hyderus yn ei weddi ef,

gan ddweud:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.

 

CYMUNDEB YSBRYDOL

Buddiol iawn yw gwneud Cymun Ysbrydol, hynny yw, dymuno’n daer am dderbyn ein Harglwydd Iesu a’i wahodd i ddod yn ysbrydol i mewn i’ch enaid. Gallwch weddïo fel y canlyn:

 

Fy Iesu, dywedaist wrthym ni, 'yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd.'

Credaf mai tydi yw’r Gair, sydd yn byw ynom ni yn yr Offeren wrth i ni wrando ar dy eiriau sydd yn rhoi bywyd.

Yn yr Offeren, yr wyt yn bresennol trwy dy Aberth, yr hwn rydym yn ei ail-fyw yn feunyddiol.

Rwy'n gwybod dy fod eisoes yn bresennol yn nyfnder fy modolaeth.

Rwy'n agor fy nghalon a meddwl yn ehangach i ti: tywys fi’n ddyfnach fyth i'th Aberth di.

Mae gennyf hiraeth i’th dderbyn ti eto drwy’r Sagrafen Bendigaid.

Yr wyt wedi addo dy bresenoldeb i'r rhai sy'n dy garu di, ynghyd â phresenoldeb y Tad a'r Ysbryd Glân – felly, tyrd ataf fi, fy Iesu, i ddyfnderoedd fy mod.

Dw i’n dy groesawu di, Iesu, fy Nghariad, mwy na dim arall, ac yn gofyn iti fy nghadw’n ddiogel nes fy mod gyda thi a chyda’r rhai rwy’n eu caru, am byth. Amen.

 

Amser i weddïo a diolch i’r Arglwydd am ddod atom ni yn y ffordd arbennig hon.

 

ADNOD Y CYMUN [Ioan 1:32, 34 ]

Wele’r un oedd Ioan yn dweud amdano fel hyn: “Yr wyf finnau wedi gweld ac wedi dwyn tystiolaeth mai Mab Duw yw hwn.”

 

Y BENDITH

Bydded i’r Arglwydd ein bendithio, ein cadw rhag pob drwg,

a’n harwain i’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

ANTHEM YR ALMA REDEMPTORIS MATER

Mam ein Prynwr, borth y nef a seren y môr,

cynorthwya ni yn ein gwendid.

Tydi, er syndod i’r hollfyd,

a esgorodd ar y Mab a’th wnaeth;

O Forwyn ddi-nam, derbyn ein cyfarchiad

a thosturia wrthym ni bechaduriaid.

 

Llyfr Offeren y Sul (Rhydychen: Tŷ Argraffu Prifysgol Rhydychen, 1988)

Y testunau Beiblaidd: © Cymdeithas y Beibl 2004.