Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

g6vZRYGmgukGcDV348RdinCrKWY

Y Pab a'r Tad Allan a'i Lyfr Gweddi Bach

Y Pab Ffransis a’i Lyfr Gweddi Bach

Dros y pedwar blynedd ddiwethaf, fel caplan ysbyty, ac nawr fel myfyriwr ymchwil, y mae’r Tad Allan Jones, C.R.I.C. wedi teithio i Rufain i fynychu Cynulliad a Gweithdy Blynyddol yr Academi Babol dros Fywyd. Myfyriwr Prifysgol Caerdydd yw’r Tad Allan, ond eleni mae’n byw ac yn astudio yng Ngwlad Belg ym Mhrifysgol Gatholig Leuven.

Sefydlwyd yr Academi gan Bab Sant Ioan Bawl II ym 1994 er mwyn meithrin ac amddiffyn egwyddorion sy’n ymwneud â gwerth bywyd ac urddas pobl yn unol â dysgeidiaeth yr Eglwys. Eleni dethlir yr Academi ei phen-blwydd arian. I nodi’r achlysur arbennig hwn ysgrifennodd Pab Ffransis lythyr at Archesgob Paglio, Arlywydd yr Academi Humana Communitas [Y Gymuned Ddynol]. Yn y llythyr hwn, y mae’r Pab yn trafod yr heriau sy’n wynebu meddyginiaeth, gofal iechyd a gwyddoniaeth y byd cyfoes a’r cyd-destun diwinyddol, economaidd, gymdeithasol a gwleidyddol, cyfeirir at hanes a dyfodol yr Academi, rôl yr Academi a’i haelodau y tu fewn i’r Eglwys a’u gwaith mewn gwasanaeth i’r byd o’u cwmpas.

Cynhelir y Cynulliad a Gweithdy blynyddol er mwyn i aelodau’r gyfarfod a’i gilydd i drafod materion sy’n ymwneud â biofoeseg cyfoes, ynghyd â phrosiectau’r aelodau sydd ar y gweill. Y llynedd cynhaliwyd cyfarfod ychwanegol yn cysylltiedig â’r Prosiect ‘Pallife’ – Gweithgor Rhyngwladol ac Ymgynghorol ar Ledaenu a Datblygu Gofal Lliniarol yn y Byd. Thema’r Cynulliad a Gweithdy eleni oedd ‘Robo-foeseg’ sef, y defnydd o roboteg ym myd meddyginiaeth, gofal iechyd a gwyddoniaeth; bydd y Cynulliad y flwyddyn nesaf yn bwrw ymlaen gyda phwnc perthnasol, sef, deallusrwydd artiffisial, felly Cynulliad mewn dwy ran yw Cynulliadau eleni a’r flwyddyn nesaf.

Y bore Dydd Llun ymgynullodd y cynadleddwyr yn Neuadd y Gwynfydedig Pawl VI am goffi a theisenni, cyn cerdded drwy’r Fatican, y tu ôl i Fasilica San Pedr, heibio aelodau’r Gwarchodlu Swisaidd, a chyrraedd y Neuadd Glemmennaidd. Yn y siambr gwrandawiad grand, gyda’i hystafellyddion yn cadw trefn ar bawb a phopeth, arhosodd y dorf at y Pab. Pan gyrhaeddodd ef y Neuadd, eisteddodd ef a dechrau annerch y cynadleddwyr gan gyfeirio at chwarter can mlwyddiant yr Academi, dyletswyddau’r academyddion a thema’r Cynulliad eleni. Ar ôl iddo orffen siarad, dad-drefnodd yr ystafellyddion y dodrefn ar gyfer lluniau swyddogol y Cynulliad gyda’r Pab, cyn i holl gyfranogion gael y cyfle i gwrdd â’r Pab yn unigol am funud fach. Roedd y Tad Allan wedi penderfynu y noson gynt i fynd â’r Llyfr Gweddi Bach rhag ofn bydd cyfle i’w gyflwyno i’r Pab, ar ôl gweld eraill yn cyflwyno anrhegion gwahanol, penderfynodd y buasai’n hollol dderbyniol rhoi’r llyfr bach iddo fe ac esbonio ei gynnwys. I’r rhai ohonoch chi nad ydynt yn cyfarwydd â’r Llyfr Gweddi Bach, Llyfr Gweddi Dwyieithog, (Cymraeg a Saesneg) a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Gatholig y Gwirionedd ym 2015, gyda threfn yr Offeren a gweddïau sylfaenol yn y ddwy iaith.

Ar ôl i Bab Ffransis adael y grŵp, daeth cyfle i adael y Neuadd a mynd mewn i Fasilica San Pedr, cyn cinio a dychwelyd am y Cynulliad a’r Gweithdy yn Neuadd y Gwynfydedig Pawl yn y prynhawn. Deuddydd prysur iawn gyda darlithoedd gan arbenigwyr mewn meysydd gwahanol o bedwar ban y byd, ond ryw sut neu’i gilydd mae roboteg yn effeithio ar eu gwaith, roedd posteri gan ymchwilwyr ifainc er mwyn dangos eu gwaith ymchwil ym myd Robo-foeseg, a chyfleoedd i rwydweithio a sgwrsio dros goffi rhwng y sesiynau. Daeth y Cynulliad i ben i’r cyhoedd nos Fawrth, ond roedd gan Aelodau’r Academi ddiwrnod arall i fynd mewn cyfarfodydd i drafod yr hyn a glywsant. Pedwar diwrnod prysur iawn, teithio o Frwsel i Rufain; gwrando, gwneud nodiadau, a sgwrsio ond o leiaf, ar ôl aros am bedair blynedd mae gan Bab Ffransis ei Lyfr Gweddi Bach!

 

Pope Francis and his Little Welsh Prayer Book

For the last four years, as a hospital chaplain and now as a research student, Fr Tad Allan Jones, C.R.I.C. has gone to Rome for the Pontifical Academy for Life’s annual meeting and workshop. Fr Allan is a student from Cardiff University, but this year, he is living and studying in Belgium, at KU Leuven.

The Academy was established by Pope St John Paul II in 1994 to "promote and defend the principles regarding the value of life and the dignity of the human person interpreted in conformity with the Magisterium of the Church."  This year the Academy celebrates its silver anniversary. To mark this special occasion Pope Francis wrote a letter to Archbishop Paglio, the President of the Academy, Humana Communitas [The Human Community]. In the letter, Pope Francis discusses the challenges that face medicine, health care, and science and the theological, social, economic and political context; he refers to the history and the future of the Academy, the role of the Academy and its members both within the Church and in its work of service of the world around it.

The annual Assembly and Workshop provide an opportunity for the members of the Academy to meet and discuss issues relating to contemporary bioethics as well as the members’ current projects. Last year an extra meeting was held related to the Pallife Project – the International Consulting Working Group on the Propagation and Development of Palliative Care in the World. This year’s Assembly and Workshop’s theme was Robo-ethics, namely the use of robotics in the world of medicine, healthcare, and science; next year’s Assembly will continue with the related subject of Artificial Intelligence, thus this and next year’s Assemblies are one Assembly in two parts.

On the Monday morning the participants met in the Bl. Paul VI Hall for coffee and cake before heading through the Vatican, behind St Peter’s Basilica, past the Swiss Guards and arriving in the Clementine Hall.  In the grand audience chamber, with its chamberlains organising everything and everyone, the crowd awaited the Pope. When the Pope arrived in the hall, he sat in the chair and addressed the participants with a speech referring to the 25th anniversary of the Academy, the responsibilities of its members and the theme of this year’s Assembly; after he had finished speaking the chamberlains reorganised the room ready for the Assembly’s official photographs with the Pope. After which each participant had the chance to briefly meet the Pope individually and have photos with him. Fr Allan had decided the night before to take a copy of the Little Welsh Prayer book in case there would be the opportunity to present it to the Pope; having seen others present gifts to him, Fr Allan saw that it was perfectly acceptable to give this little book to the Pope and to explain its contents. For those of you unfamiliar with the Little Welsh Prayer book, it is a bilingual prayer book (Welsh and English) published by the Catholic Truth Society in 2015 with the order of Mass and some basic prayers in both languages.

After Pope Francis left the group, the time to leave the Hall came, and to go into St peter’s Basilica, before going for lunch and returning for the Assembly and Workshop in Bl. Paul VI’s Hall. The Assembly consisted of two busy days of lectures from specialists in various fields from around the world, but somehow with robotics effecting their work, there were also posters from young researchers demonstrating their research in the world of Robo-ethics, and plenty of opportunities to network over coffee during the breaks. For the public the Assembly came to an end on Tuesday night, the Members of the Academy had another day of meetings to discuss that which they had heard. Four busy days, travelling from Brussels to Rome and back, listening to lectures, making notes and having conversations, a short trip but with a long programme, but at last, after four years of waiting Pope Francis has his Little Welsh Prayer book!